PERUTUSAN GURU BESAR


ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH

Seko­lah Kebangsaan Banting Sipitang telah melangkah seta­pak lagi ke hada­pan den­gan terbinanya blog seko­lah ini. Seir­ing den­gan kema­juan teknologi mak­lumat dan komu­nikasi yang semakin hari semakin maju, kami ten­tunya tidak mahu ket­ing­galan dalam men­gap­likasikan dan men­eroka kema­juan terse­but sendiri.

Den­gan kewu­ju­dan blog ini, SKBS mula berg­erak beriringan bersama-sama den­gan seko­lah yang lain dalam usaha menongkah arus kema­juan teknologi mak­lumat dan komu­nikasi. Ia sudah men­jadi satu keper­luan pada masa kini untuk setiap organ­isasi dalam mengem­bangkan sayap seja­jar den­gan pem­ban­gu­nan negara ke arah melahirkan rakyat yang celik teknologi mak­lumat dan komunikasi.

Hara­pan kami di masa hada­pan, SKBS dapat melahirkan gen­erasi yang celik teknologi mak­lumat dan komu­nikasi dalam meng­harungi dunia yang semakin men­cabar dari masa ke semasa.

“Men­jadi Yang Terbaik”

Ter­ima kasih.

Zainal Abu Bakar
Guru Besar
Seko­lah Kebangsaan Banting Sipitang.